• 0888 249 719
  • Условия за ползване

    

   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

   Определения

   За целите на настоящите Общи условия използваните в тях наименования с главна буква имат следните значения:

   Доставчик“ е дружеството „ТОНИТЕКС ООД, ЕИК: 119642991, № по ЗДДС: BG119642991, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Богатица“ № 26, ет. 2, ап. 8, тел. 0888249719, e-mail: trade@kilimibg.com.

   Клиент“ е всяко лице, посещаващо и използващо Уебсайта, включително за целите на закупуването на стоки посредством Онлайн магазина.

   Търговски обект“ означава магазин на Доставчика с търговско наименование „Домтекс“, находящ се в гр.София  1303, бул. „Христо Ботев“ № 92.

   Уебсайт“ означава уебсайта www.e-kilimi.com

   Онлайн магазин“ е онлайн магазинът на Доставчика, достъпен на Уебсайта.

   Договор за продажба” е договор за продажба на стоки, сключен между Доставчика и Клиента, при прилагане на настоящите Общи условия.

   Стока” или „Стоки” са стоките или артикулите, предлагани от Доставчика посредством Онлайн магазина.

    

   Предмет

   Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Доставчика ТОНИТЕКС ООД и неговите Клиенти при използването на Уебсайта www.e-kilimi.com и при покупката на стоки посредством Онлайн магазина, достъпен чрез Уебсайта.

   С използването на Уебсайта и/или с изпращането на поръчка за доставка на Стоки посредством Онлайн магазина Клиентът дава своето съгласие за прилагането на тези Общи условия в тяхната цялост и потвърждава, че е прочел Общите условия и се задължава да ги спазва.

   Във връзка с предходното МОЛИМ всеки Клиент, който не е съгласен с разпоредбите на тези Общи условия, да не използва Уебсайта и Онлайн магазина.

    

   Изменения на Общите условия

   Доставчикът си запазва правото да актуализира и променя периодично настоящите Общи условия. Всички изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на Уебсайта, нямат обратно действие и ще се прилагат само за последващи поръчки на Стоки и/или последващи посещения на Уебсайта.

   Клиентът е длъжен, преди всяка поръчка на Стоки от Онлайн магазина, да се запознае внимателно с актуалната версия на Общите условия, публикувана на Уебсайта.

    

   Защита на личните данни

   Доставчикът е администратор на лични данни, регистриран съгласно Закона за защита на личните данни. Личните данни на Клиента при изпращане на поръчка посредством Онлайн магазина ще бъдат използвани единствено за целите на обработване на поръчката, за изпълнение на съответния Договор за продажба и за уведомяване за новини или нередности, свързани с Уебсайта и/или с Онлайн магазина. Личните данни на Клиента няма бъдат разкривани на трети лица или обработвани допълнително по начин, несъвместим с тези цели, освен в предвидените в нормативен акт случаи.

   Всеки Клиент има право на достъп до личните данни, обработвани от Доставчика, както и да иска коригиране на тези данни по установения от Закона за защита на личните данни ред и политиката за поверителност на личните данни

   Клиентът е длъжен, преди всяка поръчка на Стоки от Онлайн магазина, да се запознае внимателно с актуалната версия на Политиката за поверителност на личните данни, публикувана на Уебсайта.

    

   Приложимо право

   По отношение на всички въпроси, които не са уредени с настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

   Всички спорове във връзка с изпълнението и тълкуването на настоящите Общи условия и на Договора за продажба ще бъдат решавани по взаимно споразумение между страните, а ако такова споразумение е невъзможно, споровете ще бъдат отнасяни за решаване пред компетентния съд в град София.

    

   ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

   Авторски права

   Съдържанието на Уебсайта, включително търговските марки, лога и наименования, базите данни, изображения, графики, текстове, снимки, аудио и видеоматериали и цялата информация, публикувана на Уебсайта, включително графичното му оформление, са изключителна собственост и/или обект на авторско право на Доставчика или на неговите партньори/доставчици. Всяко използване, копиране, изменение, имитиране, възпроизвеждане или разпространение на съдържанието на Уебсайта или на графичното му оформление под каквато и да е форма, без изричното съгласие на Доставчика, е забранено и ще се счита за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Доставчика и/или на неговите партньори/доставчици.

   Доставчикът си запазва правото да променя във всеки един момент Уебсайта и Онлайн магазина във връзка с поддържането, развитието и/или подобряването на качеството и съдържанието им. Доставчикът може по свое собствено усмотрение да публикува електронни препратки (линкове) към други сайтове и рекламни банери от всякакъв вид, при спазване на действащото законодателство.

    

   Право на ползване

   Клиентът може да разглежда и използва Уебсайта, платформата за онлайн продажби на Онлайн магазина и тяхното съдържание единствено за лична употреба.

   Клиентът няма право да използва Уебсайта по какъвто и да е начин, който може да причини вреди на Уебсайта, да затрудни, да заблуди или да наруши правата на останалите Клиенти или посетители на Уебсайта, да измени или да премахне цялото или част от съдържанието на Уебсайта или по друг начин да увреди или да окаже неблагоприятно влияние върху функционирането и достъпността на Уебсайта.

   Клиентът няма право да заобикаля мерките за техническа защита на Уебсайта, да използва Уебсайта или съдържанието му за разпространяване на компютърни вируси, троянски коне, шпионски софтуер или друг вид зловреден софтуер, както и за извършването на каквито и да е противозаконни действия.

   Клиентът също така няма право да използва автоматизирани системи за изтегляне (download) на каквато и да било информация от Уебсайта, да претоварва умишлено Онлайн магазина с фиктивни заявки или друга информация (flood) или без изрично разрешение на Доставчика да ползва моментни снимки (screenshots) на Уебсайта.

    

   Свързани уебсайтове

   Уебсайтът може да съдържа препращания към други уебсайтове. Доставчикът не контролира по никакъв начин и не носи отговорност за съдържанието и верността на поместената в тези други уебсайтове информация. За незаконно, неточно или непълно съдържание, както и за вреди, причинени от употребата или неупотребата на тези уебсайтове, отговорност носи единствено собственикът на съответния уебсайт.

    

   Достъпност. Ограничение на отговорността

   Доставчикът не гарантира непрекъсната достъпност на Уебсайта и на Онлайн магазина. Доставчикът може по всяко време, временно или постоянно, да променя или да прекъсва целия или част от Уебсайта и Онлайн магазина с цел извършване на техническа поддръжка и/или подобрения, и/или промени. Доставчикът и неговите служители не носят отговорност за каквито и да е загуби, вреди, щети или разходи, причинени от прекъсвания, прекратяване на ползването или неточност на съдържанието на Уебсайта, освен ако те са резултат от виновни действия от страна на Доставчика.

   Доставчикът не отговаря за съвместимостта на Уебсайта и/или на Онлайн магазина с техническите средства на Купувача.

    

   ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА. ПРОДАЖБИ НА СТОКИ

   Онлайн магазинът предоставя възможност на Клиента да подаде електронна (онлайн) поръчка за закупуване на определена Стока, която да бъде доставена с куриер до посочен от Клиента адрес. Конкретните условия и реда за сключване на Договор за продажба на такива Стоки чрез Онлайн магазина са описани в настоящата глава III от Общите условия.

    

   Регистрация на Клиента

   За да използва Онлайн магазина Клиентът следва да бъде регистриран в Уебсайта. Регистрацията е безплатна и доброволна и се извършва посредством попълването на полетата на регистрационната форма, предвидена в Уебсайта. Попълването на всички полета,  отбелязани със звездичка (*), е задължително. При реализиране на поне една поръчка, за Клиента автоматично се създава потребителски профил, който е достъпен по всяко време и позволява проследяване от Клиента на неговите активни поръчки.

   При регистрацията си Клиентът е длъжен да въведе актуални и точни данни за своята самоличност, адрес и контакти. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на която и да е поръчка, направена от Клиента, в случай, че въведените при регистрацията данни на Клиента са неактуални, непълни или неточни.

   Клиентът има право да промени регистрираните от него данни. Промяната на данните не засяга поръчки в процес на изпълнение, които вече са потвърдени от Доставчика и които ще бъдат изпълнени съгласно данните, валидни към датата на потвърждаване на поръчката.

   Клиентът е изцяло отговорен за запазване на поверителността на своето потребителско име и парола за достъп до Уебсайта. Всички изявления и поръчки, направени от което и да е лице посредством профила на Клиента, ще се считат за направени от Клиента.

    

   Описание на Стоките. Наличност

   Описание на основните характеристики на всяка една Стока съобразно вида й, заедно със снимков материал, е налично в съответната страница от Уебсайта за представяне на конкретната Стока.

   Доставчикът се стреми да поддържа актуална информацията относно Стоките и тяхната наличност. Въпреки това, в отделни изолирани случаи, като примерно при няколко последователни или едновременни поръчки на една и съща Стока от различни Клиенти, е възможно количествата на определена Стока да бъдат изчерпани и това все още да не е отразено в Уебсайта. Клиентът ще бъде своевременно уведомен от Доставчика при наличие на такова обстоятелство на посочения от него телефон или електронен адрес, като при възможност ще му бъдат предложени алтернативни артикули или друга дата на доставка. В никакъв случай Доставчикът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи, причинени от изчерпване на количествата на определена Стока.

    

   Цени на Стоките. Начин на плащане

   Единичните цени на Стоките са посочени в Уебсайта, в страницата от Уебсайта за представяне на конкретната Стока. Всички цени са в български лева, с включен ДДС и, ако не е изрично предвидено друго, включват стойността на опаковката на съответната Стока.

   Стока закупена от физически ДОМТЕКС магазин може да бъде доставена до избран от вас адрес - чрез ЕКОНТ и за ваша сметка.

   В случаите, когато определена Стока е с намалена цена, наред с редовната единична цена на Стоката в Уебсайта се посочва и нейната намалена цена.

   Доставчикът има правото да променя цените на Стоките по всяко време и без да уведомява Клиентите за това. За избягване на съмнение, Клиентът е длъжен да заплати единствено цената на поръчаните от него Стоки, която е била актуална към момента на подаване на поръчката.

   Крайната цена, дължима от Клиента за всяка една поръчка, включва цената на поръчаните Стоки и разходите за тяхната доставка с ДДС съобразно ценоразписа на куриерската фирма, посочен в Уебсайта. Разходите за доставка се поемат от Клиента. Ако общата цена на поръчаните Стоки надвишава определена сума, изрично посочена в Уебсайта, разходите за доставка се поемат от Доставчика. В случая, тази сума е определена за поръчки на стойност над 200 лв.  (без начислената сума за доставка).

   Дължимата от Клиента крайна цена се заплаща при условията на наложен платеж – в брой на куриера при получаване на пратката с поръчаните Стоки.

    

   Поръчка на Стоки. Сключване на Договор за продажба

   Поръчката на Стока се извършва посредством избор на вид, количество, цвят и други опции, налични в Уебсайта, и посредством попълването на съответната регистрационна форма в Уебсайта.

   При попълване на регистрационната форма Клиентът е длъжен да посочи актуална и пълна информация, позволяваща установяването на обратна връзка от страна на Доставчика и правилно извършване на доставката. Посочването на неточна или непълна информация прави поръчката невалидна и необвързваща за Доставчика.

   Поръчката се счита за направена с кликване от Клиента върху бутона „Поръчай“. Със завършването на поръчката по този начин Клиентът потвърждава, че вече се е запознал с настоящите Общи условия и с нужната му информация за сключване на Договора за продажба, както и че се съгласява да бъде обвързан от Договора за продажба.

   Доставчикът потвърждава поръчката чрез изпращане на електронно (имейл) съобщение на посочения от Клиента адрес на електронна поща. Доставчикът има право да откаже да изпълни поръчка, в случай, че поръчаната Стока не е налична.

   С потвърждението на поръчката от страна на Доставчика се счита, че Договорът за продажба е сключен и обвързва Доставчика и Клиента по смисъла на българското законодателство.

   В случай на допусната печатна грешка в посочената на Уебсайта цена или в описанието на поръчаната Стока, Клиентът ще бъде уведомен по телефона в рамките на един работен ден след получаване на поръчката, при което ще има възможност да се откаже от направената поръчка.

    

   Доставка на Стоки

   Поръчаните от Клиента и потвърдени от Доставчика Стоки се доставят с куриер до адреса, указан в поръчката, и в подходяща за вида им опаковка. Доставки се извършват единствено на територията на Република България.

   Доставката обичайно се извършва в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на потвърждаване на поръчката, в работно време и в периода от 09:00 часа до 18:00 часа. Срока за доставка може да бъде удължен поради независещи от Доставчика обстоятелства.

   В случай, че Клиентът не бъде намерен на адреса, посочен в заявката, или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на Стоката, се прилагат правилата на куриерската фирма за оставяне на известие за доставка. Ако  Клиентът не се свърже с куриерската фирма в указания му срок,  Договорът за продажба се прекратява автоматично и Стоката се връща на Доставчика. Куриерските разходи за доставка до адреса, посочен в поръчката, и обратно до Търговския обект са за сметка на Клиента и Клиентът е длъжен да ги заплати на Доставчика в срок до 5 (пет) работни дни от датата на изпращане на електронно (имейл) уведомление от Доставчика до Клиента по банковата сметка на Доставчика, посочена в уведомлението.

   В случай, че Клиентът желае да пренасочи пратката на Стоките на друга дата и на друг адрес, различен от адреса, посочен в потвърдената поръчка, Клиентът следва да заплати допълнителните разходи за доставка съгласно тарифата на куриерската фирма.

   Рискът от загуба или повреда на Стоката преминава върху Клиента в момента, в който Клиентът или посоченото от него трето лице (получател на стоката) приеме Стоката от куриера.

    

   Право на отказ

   Клиентът има право да упражни правото си на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и да върне доставените Стоки без да посочва причина за това и без да дължи обезщетение или договорна неустойка. Правото на отказ се упражнява от Клиента при спазване на следните условия:

   Срокът, в който отказът следва да бъде направен, е 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка на Стоките.

   Преди изтичането на горепосочения срок Клиентът следва да уведоми Доставчика за решението си да се откаже от Договора за продажба в писмен вид, като:

   попълни и използва стандартния формуляр, предоставен на Клиента заедно с доставените му Стоки;

   изпрати изявление за отказ по електронна поща на адрес: trade@kilimibg.com, като посочи изрично своето име, адрес, телефонен номер, електронен адрес, както и банковата сметка и титуляр, по която Доставчикът следва да възстанови платената цена на Стоките.

   Доставчикът изпраща до Клиента потвърждение за получаването на отказа без неоснователно забавяне, по посочения от Клиента адрес на електронна поща.

   Клиентът следва да върне на Доставчика Стоките, по отношение на които упражнява правото си на отказ, заедно с издадената касова бележка или фактура и попълнения стандартен формуляр. Ако правото на отказ се упражнява посредством изявление от Клиента, изпратено по електронна поща, Клиентът е длъжен да върне Стоките, заедно с издадената касова бележка или фактура, не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на изявлението.

   Стоките следва да бъдат върнати в Търговския обект лично или изпратени по куриер до ТОНИТЕКС ООД на адрес: гр. София 1303, бул.Христо Ботев 92, магазин ДОМТЕКС. Разходите за връщането на Стоките са за сметка на Клиента.  

   Стоките следва да бъдат върнати в състоянието, в което са били доставени на Клиента, в оригиналната им опаковка, без да са зацапани, с нарушен вид или употребявани извън необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Стоки, които не отговарят на тези условия, не се приемат.

   При изпълнение на горните условия Доставчикът ще възстанови на Клиента цената на върнатите Стоки в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на уведомлението за отказ от Договора за продажба, по посочената от Клиента банкова сметка. Доставчикът има право да отложи възстановяването на сумите до датата на получаване на върнатите Стоки.

   При горепосочените условия, вместо отказ от Договора за продажба Клиентът има право да поиска замяна на Стоките с други Стоки, предлагани чрез Онлайн магазина. Евентуалната разлика в цените на върнатите Стоки и на Стоките, с които те се заменят, се доплаща от Клиента при условията на наложен платеж или се възстановява от Доставчика по посочената от Клиента банкова сметка, в зависимост от случая.

    

   Ограничения на правото на отказ

   На основание чл. 57 във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 11 от Закона за защита на потребителите, Клиентът няма право на отказ за слените видове Стоки, предлагани чрез Онлайн магазина:

   Стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно индивидуалните изисквания на Клиента.

   При несъответствие на закупената Стока с Договора за продажба, Клиентът има правото да ползва предвидената в Закона за защита на потребителите право на рекламация

   Клиентът може да предяви рекламация за всяко несъответствие на дадена Стока с договореното, но не по-късно от 2 (два) месеца от установяване на несъответствието. Рекламациите се предявяват:

   по куриер, адресиран до ТОНИТЕКС ООД на адрес: гр. София, бул.Христо Ботев№ 92, магазин „ДОМТЕКС“. В този случай разходите за експедиране на Стоката са за сметка на Доставчика.

   При предявяване на рекламация Клиентът е длъжен да попълни стандартния формуляр(може да бъде изтеглен от Сайта на Доставчика) и да го предаде в Търговския обект или да го изпрати по куриер до Търговския обект (в зависимост от случая) заедно с дефектната/несъответстваща Стоката и с касовата бележка или фактура за закупуването й.

   Основателните рекламации се удовлетворяват в срок от 1 (един) месец, считано от датата на предявяването им, по един от следните два начина:

   замяна на Стоката с нова; или

   извършване на ремонт на Стоката

   В случай, че замяна или ремонт на Стоката не са възможни поради естеството на Стоката или ако Клиентът не е удовлетворен от решаването на рекламацията, Клиентът може да поиска разваляне на Договора за продажба и възстановяване на заплатената от него цена на Стоката. Цената се възстановява в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на искането на Клиента за разваляна на Договора за продажба, по посочената от Клиента банкова сметка, но не по-рано от датата на връщане на дефектната/несъответстваща Стока на Доставчика.

   Гаранцията не е валидна и Доставчикът не носи отговорност за несъответствия/дефекти в случай, че:

   Клиентът е използвал или съхранявал Стоката неправилно, недобросъвестно или не по предназначение;

   Стоката е почиствана или обслужвана неправилно или с неподходящи или увреждащи материали или почистващи продукти;

   Върху Стоката е приложена тежест, температура или влажност извън предвидените в указанията/упътванията за нейното използване и извън обичайните за такъв вид стоки условия на съхранение, поддръжка и експлоатация;

   Когато Стоката е продадена с отстъпка именно поради посочения в рекламацията дефект/несъответствие.

    

   ЖЕЛАЕМ ДА УВЕРИМ всички наши Клиенти, че екипът ни е в готовност да отговори на всякакви въпроси, свързани с използването на Уебсайта и със закупуването на Стоки посредством Онлайн магазина. Подробна информация за начините за връзка с нас е налична в Уебсайта.

 • Newsletter